Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

dobi
0777 647e
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67
dobi
0778 79aa 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67
dobi
Reposted frompastor-bob pastor-bob
dobi
0792 5857
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67
dobi
dobi
7537 d56d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viackisback ckisback
dobi
1259 9a01 500
Про слаженную работу
Reposted fromminsar minsar viackisback ckisback
dobi
7771 599d
Reposted fromskatrix skatrix
dobi
A te dni ciszy które, które dzielą nas Podpowiadają mi złe obrazy Muszę to przespać przeczekać, przeczekać Trzeba mi A jutro znowu pójdziemy nad rzekę Jedyny mój pora kończyć już Pielęgnuj obraz mój w swym sercu Jestem wodą do której raz włożywszy dłoń Nigdy nie zdołasz jej zapomnieć ..
— Hey.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11
dobi
7413 6ec9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeautifulgirls beautifulgirls
dobi
Dwór Miejski, 1895
Reposted fromdanzig danzig
dobi
0365 be0b 500
Reposted fromdanzig danzig

June 17 2015

dobi
interstellar | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaprzedmarancza przedmarancza
dobi
5158 5503
Reposted fromnyaako nyaako viaprzedmarancza przedmarancza
dobi
4976 2200
Reposted fromdomitrz domitrz viaprzedmarancza przedmarancza
dobi
3973 1ff3 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
dobi
3967 060f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
dobi
Reposted fromdanzig danzig
dobi
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viapl pl
dobi
4507 2032
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl